Strona na etapie uzupełniania danych, niektóre informacje mogą być niekompletne...

Przejdź do strony głownej

IDEA

O STOWARZYSZENIU W STRONĘ SZTUKI

 

Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI powstało w listopadzie 1995 roku z inicjatywy Anny Fornal, nauczycielki muzyki. Zrzesza grono ludzi z różnych środowisk - muzyków, plastyków, architektów, lekarzy, publicystów, wydawców, biznesmenów - dla których talent jest bezcenną wartością.


 

Statutowy cel Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie, plastycznie i literacko poprzez: akcje promocyjne, koncerty, wystawy, stypendia, kursy, plenery, wydawnictwa i inne formy działalności. Obecnie, kiedy kształcenie artystyczne przerasta możliwości nawet dobrze sytuowanych rodzin, Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI poszukuje wsparcia wśród tych w kraju i zagranicą, którzy każdemu utalentowanemu dziecku stworzą szansę stania się artystą.

 

Idea działalności Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI

Ideą wiodącą Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI jest pomoc młodemu człowiekowi we wszechstronnym i pełnym rozwoju, a także w kreatywnym kształtowaniu wrażliwości artystycznej i ludzkiej. Stowarzyszenie podejmuje różne formy działalności, które mają wpływ na rozwijanie talentów dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich osobowości. Inicjatywy kulturotwórcze Stowarzyszenia współtworzą żywy obraz miasta Lublina i województwa lubelskiego. Wszystkie przedsięwzięcia przygotowywane są z dużym zaangażowaniem społecznym organizatorów i dbałością o wysoki poziom artystyczny.

Stowarzyszenie od początku swego istnienia przejawia bardzo aktywną działalność promującą młodych artystów - nie tylko z Lublina i regionu lubelskiego, ale również z Ukrainy, Francji, Słowacji i Chile. W 100 koncertach Stowarzyszenia wzięło udział ponad 2900 młodych muzyków i kompozytorów (soliści, zespoły kameralne, orkiestry, chóry) oraz& poeci i recytatorzy. W wystawach towarzyszących koncertom prezentowane były prace plastyczne ponad 700 dzieci i studentów, a także projekty młodych architektów. Scenografie koncertów tworzyło około 800 dzieci.

W swoim dorobku Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI ma działalność wydawniczą. W Bibliotece Muzycznej Stowarzyszenia wydano pięć utworów młodych kompozytorów, a Bibliotece Literackiej osiem tomików poezji i materiały z sesji "Talent a szkoła", zorganizowanej przez  Stowarzyszenie w grudniu 1997 r.

Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI jest jedyną w regionie organizacją pozarządową wszechstronnie i systematycznie zaangażowaną w promocję i rozwój młodzieży utalentowanej artystycznie.

Dzisiaj, w dobie krzykliwych negatywnych postaw i wzorców, przez promowanie i wspieranie uzdolnionych artystycznie dzieci i  młodzieży, Stowarzyszenie ma znaczący udział w kreowaniu pozytywnego obrazu młodego pokolenia Polaków.

Stowarzyszenie wyszukuje, promuje i wspiera dzieci i młodzież utalentowaną muzycznie, plastycznie i literacko. Stwarza uzdolnionym dzieciom i młodzieży możliwości prezentowania się poza środowiskiem szkolnym, co buduje poczucie ich własnej wartości, rozwija wiarę w zdolności i; możliwości twórcze oraz staje się bodźcem do dalszej pracy i rozwoju. Pozwala młodym w kreatywny sposób uczyć się wrażliwości artystycznej i ludzkiej poprzez udział w  koncertach dla pacjentów w szpitalach, kuracjuszy w sanatoriach i gości w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Uczy wspierania idei hospicjum. Artyści wywodzący się z różnych środowisk mają możliwość pokazania się licznej publiczności w znaczących lubelskich salach koncertowych.

Prężna i wciąż rozwijająca się działalność statutowa Stowarzyszenia realizowana jest wyłącznie non profit. Wciąż przybywa osób gotowych do współdziałania, doceniających wartość inicjatyw i pragnących uczestniczyć w ich tworzeniu i realizacji

Stowarzyszenie skupia elitę miasta Lublina. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia nie są związani z instytucjami szkół artystycznych i nie powołali Stowarzyszenia dla promowania własnych dzieci. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia w życiu prywatnym i zawodowym promują ideę szans dla młodych artystów, utożsamiając się z ideami Stowarzyszenia i jego celami statutowymi.

Działalność Stowarzyszenia ma charakter nowatorski. Stowarzyszenie zbudowało pomost pomiędzy środowiskiem szkoły artystycznej a mieszkańcami naszego regionu. Tworzy społeczny klimat przychylności i życzliwości wobec problemów młodzieży uzdolnionej artystycznie.

Informacje o efektach działalności Stowarzyszenia publikuje lubelska prasa, radio i telewizja.

Stowarzyszenie współpracuje z samorządem miasta i województwa, instytucjami publicznymi oraz z lokalnym biznesem. Ma prywatnych darczyńców.

Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI w ciągu ośmiu lat swojej działalności zyskało uznanie i szacunek.