Strona na etapie uzupełniania danych, niektóre informacje mogą być niekompletne...

Przejdź do strony głownej

Statut

Stowarzyszenie - statut

STATUT 
Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ l

Stowarzyszenie pod nazwą W STRONĘ SZTUKI działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a w  szczególności: 
a)ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu. 

§ 2

Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI posiada osobowość prawną. 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI jest miasto Lublin. 

§ 4

Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI używa pieczęci prostokątnej zawierającej nazwę Stowarzyszenia, adres, telefon, numer NIP i REGON. 


ROZDZIAŁ II

Cele, formy i środki działania 
Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI jest wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej artystycznie. 

§ 6 

Swój cel Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKI realizuje poprzez:
a) udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży wybitnie uzdolnionej artystycznie, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z rodzin gorzej sytuowanych, 
b) pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów twórczych z dziećmi i ich rodzinami w innych krajach,
c) współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą realizującymi podobne cele. 

§ 7 

Dla realizacji swego celu Stowarzyszenie W STRONĘ SZTUKIpozyskuje środki, które w całości przeznaczane są na działalność statutową: 
a) ze składek członkowskich, płatnych w okresach kwartalnych w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów,
b) ze świadczeń pieniężnych deklarowanych przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Stowarzyszenia, 
c) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, 
d) z prowadzonej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, 
e) z innych wpływów. 

§ 8 

Środki finansowe przeznacza się na realizowanie działalności statutowej Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI, a w tym: na akcje promocyjne, stypendia, kursy, koncerty, plenery itp. oraz na koszty administracyjne i wydatki inwestycyjne.


ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków 
Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI 

§ 9 

1. Członkowie Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który akceptuje jego cel i zadania oraz deklaruje swój udział w  ich realizacji. 
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna w kraju lub za granicą, która dla poparcia celów Stowarzyszenia udziela mu pomocy rzeczowej lub finansowej. 
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na posiedzeniach, na podstawie pisemnej deklaracji. 

§ 10 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym, 
b) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
c) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia. 

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy: 
a) aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia, 
c) popularyzowanie w swoim środowisku celu i zadań statutowych Stowarzyszenia, 
d) rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami we władzach Stowarzyszenia, 
e) regularne opłacanie składek członkowskich. 

§ 12 

Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 13 

Do obowiązków członków wspierających Stowarzyszenia należy: 
a) udzielanie Stowarzyszeniu pomocy, w szczególności finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, w realizacji jego celów statutowych, 
b) terminowe opłacanie składek członkowskich, 
c) przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 14 

1. Ustanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek: 
a) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka,
c) wykluczenia członka z powodu nieprzestrzegania przepisów Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności z powodu niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy. 
2. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd poprzez podjęcie uchwały. 

§ 15 

Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, złożone Zarządowi nie później niż w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o uchwale. 

§ 16 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi otrzymują dyplomy członkowskie. 

§ 17 

1. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członkowskich, poza biernym i czynnym prawem wyborczym do władz Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy jest zapraszany na wszystkie Walne Zebrania Członków, na uroczystości Stowarzyszenia oraz ma prawo występować do władz Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi jego działalności.
3. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia. 


ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna i  władze

§ 18 

Władza mi Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

§ 19 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI jest Walne Zebranie Członków, które tworzą członkowie Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej jeden raz w roku do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie l miesiąca od daty złożenia wniosku.

§ 20 

1. Do kompetencji Walnego Zebranie członków należy: 
a) określenie działania Zarządu na okres kadencji, 
b) udzielenie absolutorium Zarządowi, 
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, 
d) zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia,
e) decyzja co do majątku na wypadek likwidacji Stowarzyszenia, 
f) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków na 14 dni przez wyznaczonym terminem. 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie. 
2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymaga kwalifikowanej większości głosów. 
3. Uchwały są skuteczne, jeżeli jest obecnych co najmniej 15% członków uprawnionych do głosowania. 

§ 22 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, trzech Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i stale urzędującego członka Zarządu. 
3. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata. 
4. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. 
5. W przerwach pomiędzy posiedzeniami Zarządu działa Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu. Mogą oni podejmować decyzje jedynie w sprawach bieżących nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych. 
6. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 
7. Do ważności oświadczeń w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu wskazanych uchwałą Zarządu, podjętą większością 2/3 głosów. 

§ 23 

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zebrania Członków, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu powołanego uchwałą członków założycieli.
2. Jeżeli w czasie trwania kadencji zachodzi potrzeba uzupełnienia składu Zarządu, Zarząd może dokooptować nie więcej niż 1/3 jego składu wybranego przez Walne Zebranie Członków. 
3. Zmiany w składzie Zarządu w okresie kadencji Zarządu są skuteczne z chwilą wpisu w rejestrze sądowym Stowarzyszenia. 
4. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów o ile uczestniczy w nich co najmniej czterech członków Zarządu. 
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Ma on obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu, o ile żąda tego co najmniej dwóch członków Zarządu.
6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są pisemne protokoły.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo i nieodpłatnie. 
8. Osobą uprawnioną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników obsługi Stowarzyszenia, jest Prezes Zarządu. 

§ 24

Do właściwości Zarządu należy: 
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
b) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu, 
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania, zbywania bądź obciążenia majątku trwałego Stowarzyszenia, 
e) powołanie biura Stowarzyszenia, 
f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 
g) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych i odwoływanych przez 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres kadencji, która wynosi 3 lata. 
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
4. Walne Zebranie uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej podczas trwania kadencji poprzez przeprowadzenie wyborów w czasie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, wybierany spośród członków Komisji w głosowaniu tajnym. 
6. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności: 
a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów, 
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Stowarzyszenie jego statutowych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem oceny celowości wydatkowanych środków finansowych, 
c) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 
d) kontrolowanie działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia, 
e) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu, 
f) występowanie na zakończenie kadencji do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi absolutorium. 
7. Do oceny ważności uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio 
§ 22 ust. 6 Statutu. 


ROZDZIAŁ V

Majątek 

§ 26 

Majątek Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z działalności gospodarczej i innych wpływów. 

§ 27 

Jest zabronione: 
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje na preferencyjnych warunkach, 
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z paragrafów 6 i 7 niniejszego Statutu, 
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy, oraz ich osób bliskich. 


ROZDZIAŁ VI

Przekształcenie i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 28 

1. Zmiana celu Stowarzyszenia lub  jego reorganizacja następuje w trybie przewidzianym dla tworzenia stowarzyszeń i wymaga zmiany statutu. 
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie może rozwiązać się na podstawie własnej uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia. W uchwale tej zostanie określony likwidator, ustalone zostaną jego obowiązki oraz wskazany zostanie cel, na jaki przeznacza się majątek likwidowanego Stowarzyszenia.